>> Головна ПРО БАНК Фінансова звітність '08

Аудиторський висновок незалежного аудитора ПП „АФ „СТАВР” щодо повноти та достовірності фінансової звітності  Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк” за рік, який закінчився 31 грудня 2008 року. Для користувачів фінансової звітності, в тому числі для Спостережної ради Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк”:

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк” (далі – Банк) за рік, який закінчився 31 грудня 2008 року,  що включає:

  • баланс Банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року;
  • звіт про фінансові результати Банку за 2008 рік;
  • звіт про рух грошових коштів Банку за  2008 рік;
  • звіт про власний капітал Банку за 2008 рік;
  • примітки до річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2008 року;
  • опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал  несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення  цих фінансових звітів у відповідності до вимог чинного законодавства України та вимог Національного Банку України стосовно бухгалтерського обліку та звітності в банках України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та  використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства  або помилки;  вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання  етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, та з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку фінансові звіти складені відповідно до законодавства України та справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк”  станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув, на зазначену дату, у відповідності до національних стандартів фінансової звітності.

Бухгалтерський облік Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк”  адекватно відображає інформацію про банківські операції, до яких відносять розрахункові, кредитні, депозитні та інші і з яких складається господарська діяльність Банку, що дає змогу користувачам одержувати дані, потрібні для аналізу й оцінювання стану та ефективності діяльності Банку.

Використовуючи процедури аудиту, у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту  вважаємо висновок про достовірність річної фінансової звітності за 2008 рік Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк”  безумовно-позитивним.

Директор ПП „АФ „Ставр”                                                                                                        Пантелєєв В.П.

Сертифікат НБУ №0000033 на право здійснення аудиту банків на підставі Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-ІІІ та рішення Комітету з питань сертифікації аудиторів банків від 11.01.2005 №100 на термін до 01.01.2007, продовжене рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків від 27.12.2006 №164 на термін до 01.01.2010; Сертифікат АПУ Серії А № 00127 від 04.01.1994, продовжений рішенням АПУ від 15.11.2007 №184/6 на термін 04.01.2013; Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000470 (реєстраційний номер №516), від 05.06.2007, дійсне до 15.12.2010.

 

14 квітня 2009 року

пр. Московський,128-А, к.76, м. Харків, Україна,61037

Завантажити >> Фінансова звітність 2008

                          Загальна інформація.doc

                          Аудиторський висновок.doc

                          Баланс.doc

                          Звіт про власний капитал.doc

                          Звіт про рух грошових коштів.doc

                          Звіт про фінансові результати.doc

                          Примiтка 1-31.doc

 

Курси валют

на 07.12.2010
  Куп. / Прод. НБУ
USD 7.95 / 7.99 7.9588
EUR 10.60 / 10.75 10.5693
RUB 2.53 / 2.57 2.5438
Банер