halloween costumes
>> Головна ПРО БАНК Фінансова звітність Фінансова звітність '07

Фінансова звітність

Аудиторський висновок

За наслідками перевірки незалежним аудитором – ПП „АФ „СТАВР” повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк” за рік, який закінчився 31 грудня 2007 року

Спостережній раді  ТОВ „Східно – промисловий комерційний банк”:

Згідно із Договором від 04.04.2007 №4/04 приватне підприємство „Аудиторська фірма „СТАВР” провела аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Східно – промисловий комерційний банк” (далі –Банк),  що включають:

  • баланс Банку станом на кінець дня 31 грудня 2007 року;
  • звіт про фінансові результати Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року;
  • звіт про власний капітал Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року;
  • звіт про рух грошових коштів Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року;
  • примітки до річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2007 року;
  • інформацію щодо відповідності обсягу активів та зобов’язань банку за  строками погашення, якості управління активами та пасивами;
  • інформацію щодо якості кредитного портфелю, портфелю цінних паперів та стану дебіторської заборгованості;
  • інформацію про достатність резервів та капіталу Банку вимогам нормативно –правових актів Національного Банку, а також оцінку ризику банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов’язаними особами;
  • інформацію про адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку України.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал  несе відповідальність   за підготовку та достовірне представлення  цих фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність  управлінського  персоналу охоплює:  розробку, впровадження та  використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та  достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства  або помилки;  вибір та застосування відповідної   облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є  надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів  нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання  етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень .

 Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку фінансові звітність справедливо та достовірно відображає фінансовий стан ТОВ „Східно – промисловий комерційний банк” станом на кінець дня 31 грудня 2007 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до національних стандартів фінансової звітності.

 

 Директор ПП „АФ „Ставр”                                                                                                        Пантелєєв В.П.

Сертифікат НБУ №0000033 на право здійснення аудиту банків на підставі Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-ІІІ та рішення Комітету з питань сертифікації аудиторів банків від 11.01.2005 №100 на термін до 01.01.2007, продовжене рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків від 27.12.2006 №164 на термін до 01.01.2010; Сертифікат АПУ Серії А № 00127 від 04.01.1994, продовжений рішенням АПУ від 15.11.2007 №184/6 на термін 04.01.2013; Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000470 (реєстраційний номер №516), від 05.06.2007, дійсне до 15.12.2010.

18 квітня 2008року
пр. Гагаріна, 4, к.70, м. Харків, Україна

 

Фінансовий річний звіт 2007 - PDF

Фінансовий річний звіт 2007 - RTF

 
ГОЛОВНА
ПРО БАНК
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВІДДІЛЕННЯ

Курси валют

на 16/09/2013
  Куп. / Прод. НБУ
USD 8.100 / 8.180 7.9930
EUR 10.620 / 11.000 10.6227
RUB 2.430 / 2.500 2.4464
Банер
Банер