Ф╕нансовий дов╕дник

А Б В Г Д Е З I К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Ш

А

Акредитив - догов╕р, що м╕стить зобов'язання банку-ем╕тента, за яким цей банк за дорученням кл╕╓нта (заявника акредитива) або в╕д свого ╕мен╕ проти документ╕в, як╕ в╕дпов╕дають умовам акредитива, зобов'язаний виконати плат╕ж на користь бенеф╕ц╕ара або доруча╓ ╕ншому (виконуючому) банку зд╕йснити цей плат╕ж.

Активи Банку - накопичен╕ протягом д╕яльност╕ банку ресурси, як╕ в майбутньому приносять економ╕чну вигоду ╕ призводять до припливу грошових кошт╕в в банк╕вську установу.

Акц╕я - ц╕нний пап╕р без установленого строку об╕гу, що засв╕дчу╓ дольову участь у статутному фонд╕ акц╕онерного товариства, п╕дтверджу╓ членство в акц╕онерному товариств╕ та право на участь в управл╕нн╕ ним, да╓ право його власников╕ на одержання частини прибутку у вигляд╕ див╕денду, а також на участь у розпод╕л╕ майна при л╕кв╕дац╕╖ акц╕онерного товариства.

Б

Банк - юридична особа, яка ма╓ виключне право на п╕дстав╕ л╕ценз╕╖ Нац╕онального банку Укра╖ни зд╕йснювати у сукупност╕ так╕ операц╕╖: залучення у вклади грошових кошт╕в ф╕зичних ╕ юридичних ос╕б та розм╕щення зазначених кошт╕в в╕д свого ╕мен╕, на власних умовах та на власний ризик, в╕дкриття ╕ ведення банк╕вських рахунк╕в ф╕зичних та юридичних ос╕б.

Банк╕вськ╕ метали - золото, ср╕бло, платина, метали платиново╖ групи, доведен╕ (аф╕нован╕) до найвищих проб в╕дпов╕дно до св╕тових стандарт╕в, у зливках ╕ порошках, що мають сертиф╕кат якост╕, а також монети, вироблен╕ з дорогоц╕нних метал╕в.

Бартер - господарська операц╕я, яка передбача╓ проведення розрахунк╕в за товари (роботи, послуги) у будь-як╕й форм╕, ╕нш╕й, н╕ж грошова, включаючи будь-як╕ види зал╕ку та погашення вза╓мно╖ заборгованост╕, в результат╕ яких не передбача╓ться зарахування кошт╕в на рахунки продавця для компенсац╕╖ вартост╕ таких товар╕в (роб╕т, послуг).

Бухгалтерський обл╕к - процес виявлення, вим╕рювання, ре╓страц╕╖, накопичення, узагальнення, збер╕гання та передач╕ ╕нформац╕╖ про д╕яльн╕сть п╕дпри╓мства зовн╕шн╕м та внутр╕шн╕м користувачам для прийняття р╕шень.

В

Вексель - ц╕нний пап╕р, який засв╕дчу╓ безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити п╕сля настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Власний кап╕тал банку - частина в активах банку, що залиша╓ться п╕сля вирахування його зобов'язань.

Г

Грошов╕ кошти - гот╕вка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Гудв╕л - комплекс заход╕в, спрямованих на зб╕льшення прибутку п╕дпри╓мства без в╕дпов╕дного зб╕льшення активних операц╕й, включаючи використання кращих управл╕нських зд╕бностей, дом╕нуючу позиц╕ю на ринку продукц╕╖ (роб╕т, послуг), нов╕ технолог╕╖ тощо. Варт╕сть гудв╕лу визнача╓ться р╕зницею м╕ж ц╕ною придбання ╕ звичайною ц╕ною в╕дпов╕дних актив╕в.

Д

Дебет -

Деб╕тори - юридичн╕ та ф╕зичн╕ особи, як╕ внасл╕док минулих под╕й заборгували п╕дпри╓мству певн╕ суми грошових кошт╕в, ╖х екв╕валент╕в або ╕нших актив╕в.

Депозит (вклад) - кошти, як╕ надаються ф╕зичними чи юридичними особами в управл╕ння резиденту, визначеному ф╕нансовою орган╕зац╕╓ю зг╕дно ╕з законодавством Укра╖ни, або нерезиденту на строк та п╕д процент. Залучення депозит╕в може зд╕йснюватися у форм╕ випуску (ем╕с╕╖) ощадних (депозитних) сертиф╕кат╕в. До депозит╕в не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення догов╕рних зобов'язань одн╕╓╖ сторони договору перед ╕ншою.

Державне регулювання ринк╕в ф╕нансових послуг - зд╕йснення державою комплексу заход╕в щодо регулювання та нагляду за ринками ф╕нансових послуг з метою захисту ╕нтерес╕в споживач╕в ф╕нансових послуг та запоб╕гання кризовим явищам.

Державний фонд дорогоц╕нних метал╕в ╕ дорогоц╕нного кам╕ння Укра╖ни - вся сукупн╕сть дорогоц╕нних метал╕в та дорогоц╕нного кам╕ння, як╕ перебувають у державн╕й власност╕ та в╕дпов╕дно до законодавства зарахован╕ до нього ╕ призначен╕ для забезпечення державних виробничих, наукових, соц╕ально-культурних та ╕нших потреб, що ф╕нансуються з державного бюджету.

Див╕денди - плат╕ж, який провадиться юридичною особою на користь власник╕в (дов╕рених ос╕б власника) корпоративних прав чи ╕нвестиц╕йних сертиф╕кат╕в, ем╕тованих такою юридичною особою, у зв'язку з розпод╕лом частини ╖╖ прибутку.

Е

Ем╕тент ц╕нних папер╕в - держава в особ╕ уповноваженого органу, юридична особа ╕ у випадках, передбачених законодавством, ф╕зична особа. Ем╕тент в╕д свого ╕мен╕ випуска╓ ц╕нн╕ папери ╕ зобов'язу╓ться виконувати обов'язки, що випливають з умов ╖х випуску.

Еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа, яка зд╕йсню╓ еквайринг.

Еквайринг - д╕яльн╕сть щодо технолог╕чного, ╕нформац╕йного обслуговування торговц╕в та виконання розрахунк╕в з ними за операц╕╖, як╕ зд╕йснен╕ ╕з застосуванням спец╕альних плат╕жних засоб╕в.

Електронний документ - документ, ╕нформац╕я в якому заф╕ксована у вигляд╕ електронних даних, включаючи обов'язков╕ рекв╕зити документа.

Електронний цифровий п╕дпис - вид електронного п╕дпису, отриманого за результатом криптограф╕чного перетворення набору електронних даних, який дода╓ться до цього набору або лог╕чно з ним по╓дну╓ться ╕ да╓ змогу п╕дтвердити його ц╕л╕сн╕сть та ╕дентиф╕кувати п╕дписувача. Електронний цифровий п╕дпис наклада╓ться за допомогою особистого ключа та перев╕ря╓ться за допомогою в╕дкритого ключа.

З

Звичайна процентна ставка за депозит - процентна ставка, що встановлю╓ться в залежност╕ в╕д строк╕в та розм╕ру депозиту за р╕шенням платника податку, яке ма╓ бути оприлюдненим та встановлювати однаков╕ правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категор╕ями ос╕б з урахуванням обмежень, установлених законом. Порядок оприлюднення ╕нформац╕╖ щодо умов укладення депозитного договору визнача╓ться для банк╕вських установ Нац╕ональним банком Укра╖ни, для небанк╕вських ф╕нансових установ - державним органом, визначеним законом.

Зворотний л╕зинг (оренда) - господарська операц╕я ф╕зично╖ чи юридично╖ особи, що передбача╓ продаж основних фонд╕в ф╕нансов╕й орган╕зац╕╖ з одночасним зворотним отриманням таких основних фонд╕в такою ф╕зичною чи юридичною особою в оперативний або ф╕нансовий л╕зинг.

╤нвестиц╕я - господарська операц╕я, яка передбача╓ придбання основних фонд╕в нематер╕альних актив╕в, корпоративних прав та ц╕нних папер╕в в обм╕н на кошти або майно. ╤нвестиц╕╖ под╕ляються на кап╕тальн╕, ф╕нансов╕ та ре╕нвестиц╕╖.

╤нвестор - громадянин, юридична особа, м╕сцевий орган виконавчо╖ влади, виконавчий орган рад, фонди п╕дтримки ╕ндив╕дуального та молод╕жного житлового буд╕вництва, як╕ вкладають кошти, матер╕альн╕ та ╕нш╕ ресурси в об'╓кти буд╕вництва, забезпечують ╖х ф╕нансування.

╤н╕ц╕атор - особа, яка на законних п╕дставах ╕н╕ц╕ю╓ переказ кошт╕в шляхом формування та подання в╕дпов╕дного документа на переказ або використання спец╕ального плат╕жного засобу. ╤н╕ц╕атором переказу може бути платник, отримувач (у раз╕ ╕н╕ц╕ювання переказу за допомогою плат╕жно╖ вимоги при догов╕рному списанн╕ та в ╕нших випадках, передбачених законодавством) ╕ стягувач (державний виконавець, який отриму╓ в╕дпов╕дне право виключно на п╕дстав╕ визначених законом виконавчих документ╕в) та в ╕нших випадках, передбачених законом.

К

Казначейськ╕ зобов'язання Укра╖ни - вид ц╕нних папер╕в на пред'явника, що розм╕щуються виключно на добров╕льних засадах серед населення, засв╕дчують внесення ╖х власниками грошових кошт╕в до бюджету ╕ дають право на одержання ф╕нансового доходу.

Кап╕тал банку - залишкова варт╕сть актив╕в банку п╕сля вирахування вс╕х його зобов'язань.

Кл╕ринг - механ╕зм, що включа╓ збирання, сортування, реконсиляц╕ю та проведення вза╓мозал╕ку зустр╕чних вимог учасник╕в плат╕жно╖ системи, а також обчислення за кожним ╕з них сумарного сальдо за визначений пер╕од часу м╕ж загальними обсягами вимог та зобов'язань.

Кл╕рингова вимога - документ на переказ, сформований кл╕ринговою установою за результатами кл╕рингу, на п╕дстав╕ якого, шляхом списання/зарахування кошт╕в на рахунки член╕в плат╕жно╖ системи, в╕дкритих у розрахунковому банку ц╕╓╖ плат╕жно╖ системи, проводяться вза╓морозрахунки м╕ж ними.

Кл╕рингова установа - юридична особа, що за результатами проведеного нею кл╕рингу форму╓ кл╕рингов╕ вимоги та нада╓ ╕нформац╕йн╕ послуги. Функц╕╖ кл╕рингово╖ установи може виконувати юридична особа, що отримала в╕дпов╕дний дозв╕л Нац╕онального банку Укра╖ни.

Кредит - кошти та матер╕альн╕ ц╕нност╕, як╕ надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або ф╕зичним особам на визначений строк та п╕д процент. Кредит розпод╕ля╓ться на ф╕нансовий кредит, товарний кредит, ╕нвестиц╕йний податковий кредит та кредит п╕д ц╕нн╕ папери, що засв╕дчують в╕дносини позики.

Кредитна л╕н╕я - згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розм╕рах, як╕ не перевищують заздалег╕дь обумовлен╕ розм╕ри за певний в╕др╕зок часу без проведення додаткових спец╕альних переговор╕в.

Кредитна установа - ф╕нансова установа, яка в╕дпов╕дно до закону ма╓ право за рахунок залучених кошт╕в надавати ф╕нансов╕ кредити на власний ризик.

Л

Л╕зингова (орендна) операц╕я - господарська операц╕я ф╕зично╖ чи юридично╖ особи (орендодавця), що передбача╓ надання основних фонд╕в або земл╕ у користування ╕ншим ф╕зичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк.

Л╕кв╕дн╕сть - здатн╕сть банку забезпечити сво╓часне виконання сво╖х грошових зобов'язань. Визнача╓ться збалансован╕стю м╕ж строками ╕ сумами погашення актив╕в та строками ╕ сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами ╕нших джерел та напрям╕в використання кошт╕в типу видач╕ кредит╕в та понесення витрат.

М

Матер╕альний актив - основн╕ фонди та оборотн╕ активи у будь-якому вид╕, що в╕др╕зня╓ться в╕д кошт╕в, ц╕нних папер╕в, дериватив╕в та нематер╕альних актив╕в.

М╕жбанк╕вський розрахунковий документ - документ на переказ, сформований банком на п╕дстав╕ поданих кл╕╓нтами розрахункових документ╕в, документ╕в на переказ гот╕вки, а також доручень на догов╕рне списання, передбачених в договорах, укладених м╕ж кл╕╓нтами та обслуговуючими ╖х банками.

Н

Нематер╕альний актив - об'╓кти ╕нтелектуально╖, в тому числ╕ промислово╖ власност╕, а також ╕нш╕ аналог╕чн╕ права, визнан╕ у порядку, встановленому в╕дпов╕дним законодавством, об'╓ктом права власност╕ платника податку.

Неплатоспроможн╕сть - нездатн╕сть учасника плат╕жно╖ системи в строк, встановлений договором або визначений законодавством Укра╖ни, в повному обсяз╕ виконати сво╖ зобов'язання щодо переказу грошей.

Нерезиденти - юридичн╕ особи, суб'╓кти п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, що не мають статусу юридично╖ особи (ф╕л╕╖, представництва тощо), з м╕сцезнаходженням за межами Укра╖ни, як╕ створен╕ й д╕ють в╕дпов╕дно до законодавства ╕ноземно╖ держави, у тому числ╕ юридичн╕ особи та ╕нш╕ суб'╓кти п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, створен╕ з участю юридичних ╕ ф╕зичних ос╕б.

О

Обл╕гац╕я - ц╕нний пап╕р, що засв╕дчу╓ внесення ╖╖ власником грошових кошт╕в ╕ п╕дтверджу╓ зобов'язання в╕дшкодувати йому ном╕нальну варт╕сть цього ц╕нного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою ф╕ксованого процента (якщо ╕нше не передбачено умовами випуску). Обл╕гац╕╖ ус╕х вид╕в розповсюджуються серед п╕дпри╓мств ╕ громадян на добров╕льних засадах.

Овердрафт - короткостроковий кредит, що нада╓ться банком у раз╕ перевищення суми операц╕╖ за плат╕жною карткою встановленого витратного л╕м╕ту.

Оперативний л╕зинг (оренда) - господарська операц╕я ф╕зично╖ чи юридично╖ особи, що передбача╓ передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищу╓ строку ╖х повно╖ амортизац╕╖, з обов'язковим поверненням таких основних фонд╕в ╖х власнику п╕сля зак╕нчення строку д╕╖ л╕зингово╖ (орендно╖) угоди.

Оперативний резерв золота - складова частина Державного фонду дорогоц╕нних метал╕в ╕ дорогоц╕нного кам╕ння Укра╖ни, визначена як резерв для забезпечення нев╕дкладних потреб нац╕онально╖ економ╕ки.

Операц╕йний день - частина робочого дня банку або ╕ншо╖ установи - члена плат╕жно╖ системи, протягом яко╖ приймаються в╕д кл╕╓нт╕в документи на переказ ╕ документи на в╕дкликання та можна, за наявност╕ техн╕чно╖ можливост╕, зд╕йснити ╖х обробку, передачу та виконання. Тривал╕сть операц╕йного дня встановлю╓ться банком або ╕ншою установою - членом плат╕жно╖ системи самост╕йно та закр╕плю╓ться в ╖х внутр╕шн╕х нормативних актах.

Операц╕йний час - частина робочого дня банку або ╕ншо╖ установи - члена плат╕жно╖ системи, протягом яко╖ приймаються в╕д кл╕╓нт╕в документи на переказ ╕ документи на в╕дкликання та можна, за наявност╕ техн╕чно╖ можливост╕, зд╕йснити ╖х обробку, передачу та виконання. Тривал╕сть операц╕йного дня встановлю╓ться банком або ╕ншою установою - членом плат╕жно╖ системи самост╕йно та закр╕плю╓ться в ╖х внутр╕шн╕х нормативних актах.

Отримувач переказу - особа, на рахунок яко╖ зарахову╓ться сума переказу або яка отриму╓ суму переказу у гот╕вков╕й форм╕. Неналежний отримувач - особа, яка не ма╓ законних п╕дстав на отримання в╕д платника суми переказу, що внасл╕док помилкового переказу над╕йшла на ╖╖ рахунок або була сплачена ╖й у гот╕вков╕й форм╕.

Опц╕он - стандартний документ, який засв╕дчу╓ право придбати (продати) ц╕нн╕ папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з ф╕ксац╕╓ю ц╕ни на час укладення такого опц╕ону або на час такого придбання за р╕шенням стор╕н контракту.

Оренда - засноване на договор╕ строкове платне користування майном, необх╕дним орендарев╕ для зд╕йснення п╕дпри╓мницько╖ та ╕ншо╖ д╕яльност╕.

Офшорн╕ зони - це зони, в яких запроваджу╓ться особливо сприятливий режим зд╕йснення банк╕вських та страхових операц╕й в ╕ноземн╕й валют╕ для обслуговування нерезидент╕в. Офшорний статус нада╓ться банк╕вським та страховим установам, як╕ були створен╕ за участю лише нерезидент╕в ╕ обслуговують лише ту ╖хню п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть, що зд╕йсню╓ться за межами Укра╖ни.

Ощадний сертиф╕кат - письмове св╕доцтво банку про депонування грошових кошт╕в, яке засв╕дчу╓ право вкладника на одержання п╕сля зак╕нчення встановленого строку депозиту ╕ процент╕в по ньому.

П

Пасиви - вимоги, виставлен╕ юридичн╕й особ╕ (за виключенням вимог самого власника або власник╕в ф╕рми).

Переказ грошей - рух певно╖ суми грошей з метою ╖╖ зарахування на рахунок отримувача або видач╕ йому у гот╕вков╕й форм╕. ╤н╕ц╕атор та отримувач можуть бути одн╕╓ю ╕ т╕╓ю ж особою.
Помилковий переказ - рух певно╖ суми грошей, внасл╕док якого з вини банку або ╕ншого суб'╓кта переказу в╕дбува╓ться ╖╖ списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому ц╕╓╖ суми у гот╕вков╕й форм╕.

Плат╕жна вимога - розрахунковий документ, що м╕стить вимогу стягувача або при догов╕рному списанн╕ отримувача до обслуговуючого платника банку зд╕йснити без погодження з платником переказ визначено╖ суми грошей з рахунку платника на рахунок отримувача.

Плат╕жна вимога-доручення - розрахунковий документ, що м╕стить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслугову╓, зд╕йснити переказ визначено╖ платником суми грошей з╕ свого рахунка на рахунок отримувача.

Плат╕жна картка - спец╕альний плат╕жний зас╕б у вигляд╕ ем╕товано╖ в установленому законодавством порядку пластиково╖ чи ╕ншого виду картки, що використову╓ться для ╕н╕ц╕ювання переказу грошей з рахунка платника або з в╕дпов╕дного рахунка банку з метою оплати вартост╕ товар╕в ╕ послуг, перерахування грошей з╕ сво╖х рахунк╕в на рахунки ╕нших ос╕б, отримання грошей у гот╕вков╕й форм╕ в касах банк╕в, пунктах обм╕ну ╕ноземно╖ валюти уповноважених банк╕в та через банк╕вськ╕ автомати, а також зд╕йснення ╕нших операц╕й, передбачених в╕дпов╕дним договором.

Плат╕жна орган╕зац╕я - юридична особа, яка ╓ власником або одержала право на використання товарного та ╕нших знак╕в, що ╕дентиф╕кують належн╕сть плат╕жних карток та ╕нших плат╕жних ╕нструмент╕в до плат╕жно╖ системи, ╕ яка визнача╓ правила роботи плат╕жно╖ системи, а також викону╓ ╕нш╕ функц╕╖ щодо забезпечення д╕яльност╕ плат╕жно╖ системи та несе в╕дпов╕дальн╕сть в╕дпов╕дно до закону та договору.

Плат╕жна система - плат╕жна орган╕зац╕я, члени плат╕жно╖ системи та сукупн╕сть в╕дносин, що виникають м╕ж ними при проведенн╕ переказу грошей. Проведення переказу грошей ╓ обов'язковою функц╕╓ю, що ма╓ виконувати плат╕жна система.
Внутр╕шньодержавна плат╕жна система - плат╕жна система, в як╕й плат╕жна орган╕зац╕я ╓ резидентом та яка зд╕йсню╓ свою д╕яльн╕сть ╕ забезпечу╓ проведення переказу грошей виключно в межах Укра╖ни.
М╕жнародна плат╕жна система - плат╕жна система, в як╕й плат╕жна орган╕зац╕я може бути як резидентом, так ╕ нерезидентом ╕ яка зд╕йсню╓ свою д╕яльн╕сть на територ╕╖ двох ╕ б╕льше кра╖н та забезпечу╓ проведення переказу грошей з одн╕╓╖ кра╖ни в ╕ншу.

Плат╕жне доручення - розрахунковий документ, який м╕стить доручення платника банку або ╕нш╕й установ╕ - члену плат╕жно╖ системи, що його обслугову╓, зд╕йснити переказ визначено╖ в ньому суми грошей з╕ свого рахунка на рахунок отримувача.

Плат╕жний ╕нструмент - зас╕б певно╖ форми на паперовому, електронному чи ╕ншому вид╕ нос╕я ╕нформац╕╖, використання якого ╕н╕ц╕ю╓ переказ грошей з в╕дпов╕дного рахунка платника. До плат╕жних ╕нструмент╕в в╕дносяться документи на переказ та спец╕альн╕ плат╕жн╕ засоби.

Платник - особа, з рахунка яко╖ ╕н╕ц╕ю╓ться переказ грошей або яка ╕н╕ц╕ю╓ переказ шляхом внесення до банку або ╕ншо╖ установи - члена плат╕жно╖ системи документа на переказ гот╕вки разом ╕з в╕дпов╕дною сумою грошей.
Неналежний платник - особа, з рахунка яко╖ помилково переказана сума грошей.

Платоспроможн╕сть банку - достатн╕сть власних кошт╕в банку для захисту ╕нтерес╕в вкладник╕в та ╕нших кредитор╕в банку.

Помилковий переказ грошей - рух певно╖ суми грошей, внасл╕док якого з вини банку або ╕ншого суб'╓кта переказу в╕дбува╓ться ╖╖ списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому ц╕╓╖ суми у гот╕вков╕й форм╕.

Портфель ц╕нних папер╕в - сукупн╕сть придбаних (отриманих) банком ц╕нних папер╕в, право на волод╕ння, користування та розпорядження якими належить банку та як╕ згрупован╕ за ╖х типами ╕ призначенням.

Проба - державний стандарт, що визнача╓ ц╕нн╕сть сплаву, з якого виготовлено вироби з дорогоц╕нних метал╕в, ╕ засв╕дчу╓ вм╕ст вагових одиниць основного дорогоц╕нного металу в одн╕й тисяч╕ вагових одиниць сплаву.

Проценти - доход, який сплачу╓ться (нарахову╓ться) позичальником на користь кредитора у вигляд╕ плати за використання залучених на визначений строк кошт╕в або майна. До процент╕в включаються:
плат╕ж за використання кошт╕в або товар╕в (роб╕т, послуг), отриманих у кредит;
плат╕ж за використання кошт╕в, залучених у депозит;
плат╕ж за придбання товар╕в у розстрочку.

Р

Резиденти - юридичн╕ особи, суб'╓кти п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, що не мають статусу юридично╖ особи (ф╕л╕╖, представництва тощо), з м╕сцезнаходженням на територ╕╖ Укра╖ни, як╕ зд╕йснюють свою д╕яльн╕сть в╕дпов╕дно до законодавства Укра╖ни.

Реконсиляц╕я - процедура контролю, яка поляга╓ в ╕дентиф╕кац╕╖ та перев╕рц╕ виконання кожного переказу за допомогою щонайменше трьох показник╕в, визначених плат╕жною системою.

Розрахунковий банк - повноважений плат╕жною орган╕зац╕╓ю в╕дпов╕дно╖ плат╕жно╖ системи банк, що в╕дкрива╓ рахунки членам плат╕жно╖ системи та бере участь у проведенн╕ вза╓морозрахунк╕в м╕ж ними. Функц╕╖ розрахункового банку викону╓ банк, який ма╓ в╕дпов╕дну л╕ценз╕ю Нац╕онального банку Укра╖ни, або Нац╕ональний банк Укра╖ни.

Розрахунковий документ - документ на переказ грошей, що використову╓ться для ╕н╕ц╕ювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.

Розрахунковий чек - паперовий розрахунковий документ, що м╕стить н╕чим не обумовлене розпорядження платника банку, що його обслугову╓, провести переказ суми грошей на користь визначеного в ньому отримувача.

Розрахунково-касове обслуговування - послуги, що надаються банком кл╕╓нту на п╕дстав╕ в╕дпов╕дного договору, укладеного м╕ж ними, як╕ пов'язан╕ ╕з переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього кл╕╓нта, видачею йому грошей у гот╕вков╕й форм╕, а також зд╕йсненням ╕нших операц╕й, передбачених договорами.

С

Спец╕альний плат╕жний зас╕б плат╕жний ╕нструмент, що викону╓ функц╕ю засобу ╕дентиф╕кац╕╖, за допомогою якого держателем цього ╕нструмента ╕н╕ц╕ю╓ться переказ грошей з в╕дпов╕дного рахунка платника або банку, а також зд╕йснюються ╕нш╕ операц╕╖, передбачен╕ в╕дпов╕дним договором. За допомогою спец╕альних плат╕жних засоб╕в формуються документи за операц╕ями ╕з застосуванням спец╕альних плат╕жних засоб╕в або надаються ╕нш╕ послуги держателям спец╕альних плат╕жних засоб╕в.

Списання догов╕рне - списання грошей, що зд╕йсню╓ться банком на п╕дстав╕ доручення його кл╕╓нта та в порядку, передбаченому в укладеному ними договор╕.

Списання примусове - списання грошей, що зд╕йсню╓ться стягувачем без згоди платника на п╕дстав╕ встановлених законом виконавчих документ╕в у випадках, передбачених законом.

Стягувач - будь-яка ф╕зична або юридична особа, на користь чи в ╕нтересах яко╖ постановлено р╕шення ╕ноземного суду ╕ яка зверта╓ться з клопотанням про його визнання та виконання на територ╕╖ Укра╖ни.

Сума переказу - грош╕, в╕дпов╕дна сума яких внасл╕док переказу ма╓ бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому у гот╕вков╕й форм╕.

Т

Товарний кредит - товари, як╕ передаються резидентом або нерезидентом у власн╕сть юридичним чи ф╕зичним особам на умовах угоди, що передбача╓ в╕дстрочення к╕нцевого розрахунку на визначений строк та п╕д процент.

Трансферт - платеж╕ (або передача майна, роб╕т чи послуг), зам╕сть яких платник безпосередньо не одержу╓ товар╕в, роб╕т або послуг.

У

Учасники ринк╕в ф╕нансових послуг - юридичн╕ особи та ф╕зичн╕ особи - суб'╓кти п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, як╕ в╕дпов╕дно до закону мають право зд╕йснювати д╕яльн╕сть з надання ф╕нансових послуг на територ╕╖ Укра╖ни, та споживач╕ таких послуг.

Учасник плат╕жно╖ системи - юридична або ф╕зична особа - суб'╓кт в╕дносин, що виникають при проведенн╕ переказу грошей, ╕н╕ц╕йованого за допомогою плат╕жного ╕нструмента ц╕╓╖ плат╕жно╖ системи.

Ф

Ф╕нансова послуга - операц╕╖ з ф╕нансовими активами, що зд╕йснюються в ╕нтересах трет╕х ос╕б за власний рахунок чи за рахунок цих ос╕б, а у випадках, передбачених законодавством, - ╕ за рахунок залучених в╕д ╕нших ос╕б ф╕нансових актив╕в, з метою отримання прибутку або збереження реально╖ вартост╕ ф╕нансових актив╕в.

Ф╕нансова установа - юридична особа, яка в╕дпов╕дно до закону нада╓ одну чи дек╕лька ф╕нансових послуг та яка внесена до в╕дпов╕дного ре╓стру у порядку, встановленому законом. До ф╕нансових установ належать банки, кредитн╕ сп╕лки, ломбарди, л╕зингов╕ компан╕╖, дов╕рч╕ товариства, страхов╕ компан╕╖, установи накопичувального пенс╕йного забезпечення, ╕нвестиц╕йн╕ фонди ╕ компан╕╖ та ╕нш╕ юридичн╕ особи, виключним видом д╕яльност╕ яких ╓ надання ф╕нансових послуг.

Ф╕нансовий кредит - кошти, як╕ надаються у позику юридичн╕й або ф╕зичн╕й особ╕ на визначений строк та п╕д процент.

Ф╕нансовий л╕зинг (оренда) - господарська операц╕я ф╕зично╖ чи юридично╖ особи, що передбача╓ придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фонд╕в з подальшим ╖х переданням у користування орендарю на строк, що не перевищу╓ строку повно╖ амортизац╕╖ таких основних фонд╕в з обов'язковою подальшою передачею права власност╕ на так╕ основн╕ фонди орендарю.

Ф╕нансов╕ активи - кошти, ц╕нн╕ папери, боргов╕ зобов'язання та право вимоги боргу, що не в╕днесен╕ до ц╕нних папер╕в.

Фондова б╕ржа - орган╕зац╕йно оформлений, пост╕йно д╕ючий ринок, на якому зд╕йсню╓ться торг╕вля ц╕нними паперами.

Форвардний контракт - стандартний документ, який засв╕дчу╓ зобов'язання особи придбати (продати) ц╕нн╕ папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з ф╕ксац╕╓ю ц╕н такого продажу п╕д час укладення такого форвардного контракту.

Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засв╕дчу╓ зобов'язання особи придбати (продати) ц╕нн╕ папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з ф╕ксац╕╓ю ц╕н такого продажу п╕д час укладення такого форвардного контракту.

Ц

Ц╕нн╕ папери - грошов╕ документи, що засв╕дчують право волод╕ння або в╕дносини позики, визначають вза╓мов╕дносини м╕ж особою, яка ╖х випустила, та ╖х власником ╕ передбачають, як правило, виплату доходу у вигляд╕ див╕денд╕в або процент╕в, а також можлив╕сть передач╕ грошових та ╕нших прав, що випливають з цих документ╕в, ╕ншим особам.

Ш

Шифрування - перетворення електронного документа ╕з застосуванням криптограф╕чних метод╕в з метою захисту його зм╕сту.

А Б В Г Д Е З I К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Ш

Набока Дмитро ╤ванович, економ╕ст управл╕ння ц╕нних папер╕в ╕ маркетингу

(0642)58-06-61